សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុ 26 សីហា ដល់ 01 កញ្ញា2020