សម្ដេចតេជោ ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គ-ឡាងឆាង លើកទី៣