កម្ពុជា ពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី និងពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–