(វីដេអូ) កម្មវិធី៖ ស្បៃរាត្រី ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០