(វីដេអូ)៖ លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តក្រចេះ បើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំ ស្ដីពីការផ្ដល់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការ ឆ្នាំ២០១៩