(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ឡូយ សុផាត ដឹកនាំប្រតិភូសិក្សាស្វែងយល់អំពីវិស័យកសិកម្ម ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម