ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងប្រេសិតពិសេសណាតូពិភាក្សាគ្នាអំពីដំណើរការសន្តិភាព