ភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្ងៃឈប់សម្រាកសង សរុបជាង៥ម៉ឺននាក់