ភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តព្រះសីហនុ ថ្ងៃឈប់សម្រាកសង សរុបជាង១២ម៉ឺននាក់