ភ្ញៀវទេសចរមកលេងខេត្តកំពត ថ្ងៃឈប់សម្រាកសរុបជាង១៨ម៉ឺននាក់