(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ទឹកដី និងមនុស្ស ប្រធានបទ តួនាទីសំខាន់វិស័យកសិកម្ម ខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងវិបត្ដិកូវីដ-១៩