ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីករណីជាសះស្បើយ ០៤នាក់ទៀត និងមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–