បទយកការណ៍៖ ដើមឈើក៏មានតួនាទីអភិរក្សប្រាសាទបុរាណ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —