បទយកការណ៍ស្ដីពី «ផលលំបាក និងដំណោះស្រាយ ចំពោះការសិក្សាពីចម្ងាយ និងតាមអនឡាញ នៅក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី សន សាវិន