បទ ៖ ស្មារតីខេមរា

បទ ៖ ស្មារតីខេមរា (មរតកដើម)
ច្រៀងជាថ្មីដោយ ៖ កញ្ញា សុខ សូភ័ស្ស និង អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
សម្រួលទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា