បទ ៖ សន្យាក្រោយចេញវស្សា

បទ ៖ សន្យាក្រោយចេញវស្សា
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា