បទ ៖ សក់អ៊ុត

បទ ៖ សក់អ៊ុត (មរតកដើម)
សំនៀងដើម ៖ លោក ស៊ិន ស៊ីសាមុត
ច្រៀងជាថ្មី ៖ លោក ភុន សុខជា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា