បទ ៖ រាត្រីនឹកម៉ែ

បទ ៖ រាត្រីនឹកម៉ែ
ច្រៀងដោយ ៖ កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ពុន គ្រឹស្នា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា