ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន13នាក់ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត