បទ ៖ ទេវតាសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដោយសារកូវីដសកល

បទ ៖ ទេវតាសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដោយសារកូវីដសកល
និពន្ធទំនុក និងច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា