(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ កុនខ្ញុំ កិច្ចសម្ភាសន៍៖ឯកឧត្តម កុយ សុីឌឿន អតីតតារាសម្តែងនិងតារាចម្រៀង ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០