(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ស្បៃរាត្រី ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០