(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ប្រទេសខ្ញុំ ទេសចរណ៍ខ្ញុំ ប្រធានបទ៖ប្រាសាទកោះកែរ ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០