បទយកការណ៍ៈ អតីតអ្នកប្រម៉ាញ់ធនធានធម្មជាតិនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញប្រែជីវិតថ្មីលើទឹកដីភូមិសុវណ្ណាបៃតង

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ កង.មុន្នីរ៉ា