ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ និងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត