(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ មិត្តតន្ត្រីករ ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០