(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទីក្រុងល្អ ចរាចរណ៍មានសុវត្ថិភាព ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០