(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ ទំនើបភាវូបនីយកម្មខ្មែរ ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកិច្ចសម្ភាសន៍ស្តីពីបណ្តាញសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជា ជួយលើកកម្ពស់ស្រ្តីក្នុងវិស័យធុរកិច្ច