បទយកការណ៍៖សហគមនន៍ព្រៃឈើចង្ក្រានរយជាគោលដៅទេសចរណ៍ថ្មីមួយទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវទេសចរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖ផលិតដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ