សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីជាសះស្បើយ ០៩នាក់ និងមិនមានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០