ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ០៩នាក់ និងពុំមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត