បទយកការណ៍ស្ដីពី ទឹកដោះគោស្រស់របស់កសិដ្ឋានគិរីសួគ៌ដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុត បានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី សនសាវីន