ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ២១លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៧៦ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជាង ១៤លាននាក់