ក្រសួងកសិកម្ម បង្ហាញថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សា សម្រេចបានផ្ទៃដីជាង២.៤លានហិកតា ស្មើនឹង៩៤%នៃផែនការ