ការខូចខាតដោយសារការផ្ទុះនៅកំពង់ផែបេរូត មានចំនួនច្រើនជាង ១៥ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក