ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន០៤នាក់ បន្ថែមទៀត