(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ សម្ពោធបើក​​ដំណើរការគម្រោងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃការអនុវត្តទ្រឹស្ដី «រៀនតាមរយៈការលេង និងបរិស្ថាន» ផ្អែកលើកម្មវិធីមត្តេយ្យសិក្សារដ្ឋ