កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-កូរ៉េនឹងបើកផ្លូវឲកម្ពុជាពង្រីកសក្ដានុពលនាំចេញអង្ករ