កូរ៉េខាងជើងប្រកាសមិនទទួលជំនួយពីបរទេសព្រោះខ្លាចឆ្លងCOVID-19 ខណៈខ្លួនកំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់