ក្រសួងមហាផ្ទៃបង្គាប់ឲអភិបាលខេត្ដព្រះសីហនុបញ្ឈប់សកម្មភាពអតីតអង្គការសហគមន៍២ធ្នូ