វៀតណាមប្រកាសទិញវ៉ាក់សាំងCOVID-19ពីប្រទេសរុស្សុី ខណៈខ្លួនក៏កំពុងអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដែរ!