រាជរដ្ឋាភិបាលអនុម័តសេចក្ដីព្រាងរបាយការណ៍ស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្ដគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨