រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងមហាផ្ទៃ បង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនចូលដល់សហគមន៍ ខណៈជំងឺកូវីដ-១៩ មិនចូលដល់សហគមន៍នៅឡើយ