សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីករណីព្យាបាលជាសះស្បើយ ចំនួន 02 នឹងករណីអ្នកមានវីរ៉ុសកូវីដ_19ថ្មីចំនួន 01នាក់(14 08 2020 )