ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជាង ២១លាននាក់ ស្លាប់ជាង ៧៥ម៉ឺននាក់ និងជាសះស្បើយឡើងវិញជិត ១៤លាននាក់