អភិបាលខេត្តកណ្ដាលអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូ ភូមិផ្កាត្រកួន ចូលជួបសំណេះសំណាល