វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់អភិវឌ្ឃន៍សហគ្រិនភាពស្ត្រី