សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីជាសះស្បើយ ០២នាក់ និងករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពី មានករណីជាសះស្បើយ ០២នាក់ និងករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ០១នាក់ នៅថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០