អំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធនៅស៊ូដង់ខាងត្បូងផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស១២៧នាក់!