រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសង្គមកិច្ច៖ គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី១១ខែសីហាការបើកសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះលើកទី២សម្រេចបាន៩៥%